ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมประชุมนัดแรกพิจารณากรอบและแผนการดำเนินงาน
วันที่ 11 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสุนทร  หงส์ลดารมภ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคม และแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ซึ่งเป็นการกำหนดรายละเอียดของแผน อาทิ วิธีการ กลไก งบประมาณ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปด้านสังคมที่ระบุระยะเวลาแน่นอน  เพื่อนำไปรวมกับแผนการปฏิรูปด้านต่างๆ  และกำหนดเป็นแผนปฏิรูประดับชาติ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 8 เดือน โดยจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561
ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 13 คน มี นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย  นายแพทย์อำพล  จินดาวัฒนะ  ม.ร.ว.จักรรถ  จิตรพงศ์  นายต่อพงศ์  เสลานนท์  นายวิเชียร  ชวลิต   นายวินัย  ดะห์ลัน  นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์  นายสมเดช  นิลพันธุ์  นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์  พล.อ.รณชัย  มัญชุสุนทรกุล  นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  นายไมตรี  อินทุสุต และนางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการ
 
ข่าว :    พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์