ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ
วันที่ 5 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการปฏิรูปพร้อมเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะ และ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ภายหลังการประชุม ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ การกำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม และชี้แจงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ หลักการของหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ และวิธีการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะจะดำเนินการศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปและผลการดำเนินการที่ผ่านมา และทบทวนบริบท สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญ จัดลำดับความสำคัญ และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 และนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 โดยได้มอบหมายให้เลขานุการร่วมหารือประธานและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในการยกร่างระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และรับฟังความ โดยมอบหมายให้เลขานุการหารือประธานและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในการปรับปรุงถ้อยคำร่างระเบียบที่ประชุมร่วมดังกล่าว เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

สำหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีนายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานกรรมการ (2) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีนายกฤษฎา  บุญราช เป็นประธานกรรมการ (3) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีนายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ (4) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีนายอัชพร  จารุจินดา เป็นประธานกรรมการ (5) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีนายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการ (6) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายรอยล  จิตรดอน เป็นประธานกรรมการ (7) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีนายเสรี  ตู้จินดา เป็นประธานกรรมการ (8) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย เป็นประธานกรรมการ (9) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีนายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ (10) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีนายพรชัย  รุจิประภา เป็นประธานกรรมการ (11) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานกรรมการ
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี/อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์