ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกับ OECD จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the OECD Thailand Country Programme
วันที่ 28 ส.ค. 2560
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Andreas Schaal ผู้อำนวยการฝ่าย Global Relations Secretariat (GRS) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the OECD Thailand Country Programme เพื่อสรุปผลการคัดเลือกสาขาความร่วมมือภายใต้โครงการ Country Programme (CP) และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ CP รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่อไป  ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 
ภายหลังจากเปิดการประชุม Dr. Alexander BÖhmer หัวหน้าส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ OECD ได้นำเสนอภาพรวมโครงการ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการ OECD Thailand Country Programme ร่วมกัน และ ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิกาฯ นำเสนอลำดับความสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับโครงการ OECD Thailand Country Programme พร้อมทั้งประกาศสรุปผลการคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนงานจำนวน 16 โครงการจาก 30 โครงการ โดยแบ่งเป็น 4 สาขาความร่วมมือ ดังนี้ (1)  ธรรมาภิบาลภาครัฐและความโปร่งใส (2) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน (3) ประเทศไทย 4.0 และ (5) การเติบโตอย่างทั่วถึง 
 
จากนั้นเป็นการนำเสนอ ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ OECD ในแต่ละโครงการ
 
ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์