ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 20 ส.ค. 2560
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนพิเศษ 205 ง  โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ นางสาวลดาวัลย์  คำภา เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และนายดนุชา  พิชยนันท์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

นอกจากนี้ ยังมีอดีตผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ดร.พรชัย  รุจิประภา เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ดร.อุทิศ  ขาวเธียร เป็นกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดร.ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์ เป็นกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ นี้ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีนายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน (2) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน นายกฤษฎา  บุญราช เป็นประธาน (3) คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธาน (4) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม นายอัชพร  จารุจินดา เป็นประธาน (5) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธาน (6) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรอยล  จิตรดอน เป็นประธาน (7) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข นายเสรี  ตู้จินดา เป็นประธาน (8) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย เป็นประธาน (9) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน (10) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน นายพรชัย  รุจิประภา เป็นประธาน และ (11) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นประธาน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ ดังกล่าวแต่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดให้ สศช. ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ) เป็นเลขานุการ รวมทั้งกำหนดให้ที่ประชุมร่วมของประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
(1) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศภายในกำหนด  
(3) กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
(4) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
(5) กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศใช้ในการประเมินผล
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
 
นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ดังกล่าว ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้ สศช. ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มี "คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง รองประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานคนที่สอง รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านความมั่นคง ด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ จำนวนไม่เกิน 17คน โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
(1) จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
(2) กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(3) เสนอความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
(4) กำกับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ    

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์