ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา
วันที่ 2 ก.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (Myanmar-Thailand Joint Coordinating Committee for the comprehensive development in the Dawei SEZ and its related project areas: JCC) ครั้งที่ 8 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร. ตัน มิ้นท์ (H.E. Dr. Than Myint) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร. ทุน หน่าย (H.E. Dr. Tun Naing) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาและประธานคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone Management Committee: DSEZMC) หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากไทยและเมียนมา สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้

• ไทยและเมียนมาแสดงเจตจำนงค์ที่จะร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่รองรับการลงทุนของภาคเอกชนได้โดยเร็ว โดยโครงการทวายจะเป็นตัวเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมาที่สำคัญ และจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งเมียนมา ไทย และภูมิภาคโดยรวม ซึ่งภายหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ เมียนมาได้ตั้งกลไกเพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายไทย ได้แก่ 1) คณะกรรมการร่วมระดับสูง (JHC) และ 2) คณะกรรมการประสานงานร่วม (JCC) ของเมียนมา และ 3) คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZMC) 
• ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะเร่งพัฒนาถนนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการทวายสู่ชายแดนไทย/เมียนมา (138 กม.) และพัฒนาโครงการทวายระยะแรก (DSEZ Initial Phase)* ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (Joint Technical Task Force) 2 ชุด เพื่อหารือในรายละเอียด จัดทำแผนงาน กรอบเวลา และแนวทางการดำเนินงานแต่ละเรื่อง เสนอ JCC ภายใน 3 เดือน ได้แก่ 
  1) คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการพัฒนาถนนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการทวาย-ชายแดนไทย/เมียนมา ซึ่งมีผู้แทนของกรมทางหลวง และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นหน่วยงานหลักจากประเทศไทย และผู้แทนจากกรมทางหลวงและผู้แทนจากกระทรวงวางแผนและการเงินหรือ Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) เป็นหน่วยงานหลักจากเมียนมา 
  2) คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการพัฒนาโครงการทวายระยะแรก ซึ่งมีผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นหน่วยงานหลักจากประเทศไทย และผู้แทนจากกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักจากเมียนมา 
• เมียนมาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JCC ครั้งที่ 9 ในราวเดือนตุลาคม 2560  

* การพัฒนาโครงการทวายระยะแรก ประกอบด้วย 1) นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ 27 ตร.กม. 2) ถนนเชื่อมต่อโครงการทวายมายัง บ.พุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี 3) สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 4) ระบบโทรคมนาคม 5) โรงไฟฟ้า 6) ท่าเรือขนาดเล็ก และ 7) อ่างเก็บน้ำ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามเงื่อนไขที่ระบุให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงานก่อสร้างของภาคเอกชนไทยที่ได้รับสัญญาสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมาตั้งแต่ปี 2558

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์