ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้แทนธนาคารโลกหารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและทิศทางทางการพัฒนาที่สำคัญๆ 
วันที่ 19 มิ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณะศิริ ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการหารือกับผู้แทนธนาคารโลก ประกอบด้วย Mr. Shabih Ali Mohib, Program Leader for Equitable Growth, Finance and Institutions, ดร.เกียรติพงศ์  อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทย และนายธนาภัทร์  เรืองศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงินการคลัง

ธนาคารโลกได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 และในระยะปานกลาง รวมทั้งปัจจัยสำคัญๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์