ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดการพัฒนารถไฟความเร็วสูงกับการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และเมือง
วันที่ 16 มิ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค” ณ ห้องประชุม 531 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีผู้แทนหน่วยงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานกลางของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม  กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี และอยุธยา และสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและประสบการณ์การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และเมืองที่สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ทั้งนี้ การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงผังเมือง และการใช้ประโยชน์พื้นที่หรือเมือง ให้สอดรับกับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตเมืองเพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อในพื้นที่และระหว่างเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการเดินทาง

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์