ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ระดมความเห็นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องถิ่น เขตภาคกลาง
วันที่ 5 มิ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น :  เขตภาคกลาง ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้บริหารหรือผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด รวม 25 จังหวัด จำนวนประมาณ  250 คน
 
ภายหลังพิธีเปิดเป็นการบรรยายเรื่อง"การดำเนินการที่สำคัญของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการฯ และเรื่อง "ปฏิบัติการชุมชนกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 3 กลุ่มได้แก่ (กลุ่ม 1) จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนบน 1 และ 2 (กลุ่ม 2) จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 (กลุ่ม 3) จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนกลาง และภาคตะวันออก 
 
สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ให้สามารถจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดและพื้นที่ โดยสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดรับและสนับสนุนสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGsอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ จะมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ด้วย
 
ข่าว : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์