ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และการพัฒนาตัวชี้วัดมิติด้านสังคม
วันที่ 5 มิ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดการหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และการพัฒนาตัวชี้วัดมิติด้านสังคม ณ ห้องประชุมสุนทร  หงส์ลดารมภ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี ดร.สิริวุฒิ  บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว  
ในโอกาสนี้ ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายวิโรจน์  นรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ สศช. จำนวน 34 คน ได้เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
สำหรับเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล่าวถึงการพัฒนาตัวชี้วัดมิติด้านสังคม (Social Progress Index : SPI) โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ (1) เน้นการชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (2) วัดผลลัพธ์ (Outcomes) มิใช่ผลผลิต (Outputs) (3) สร้างกลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและบริบทของประเทศ (4) มีความชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ SPI ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดใน 3 มิติ ได้แก่ (1) ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (2) พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และ (3) โอกาส โดยแต่ละมิติจะประกอบด้วย 3 – 5 ตัวชี้วัด 

ข่าว :    พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์