ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. หารือภาคเอกชน สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (BIOFIN)
วันที่ 5 มิ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นางสาวลดาวัลย์  คำภา  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมภาคเอกชน เรื่อง Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนสหประชาชาติ (UNDP)และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. จำนวนประมาณ 30 คน
 
ในโอกาสนี้ นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการฯได้บรรยายเรื่อง"ความสำคัญของโครงการBIOFIN” นางสาวนิรันดร์  นิรันดร์นุต National BIOFIN Coordinator จาก UNDP (The United Nations Development Programme Thailand)  "นำเสนอวิดีทัศน์ของโครงการBIOFIN และการจัดงาน BIOFINDAY” และ รศ.ดร. อรพรรณ ณ บางช้าง ศรีเสาวลักษณ์หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ BIOFIN ประเทศไทย นำเสนอ"กระบวนการ Biodiversity Finance Initiative  (BIOFIN)”จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมหารือการริเริ่มกลไกทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ว่าด้วยกลไกPayments for ecosystem services (PES) และ Nutrient trading programme ในประเทศไทย รวมทั้งหารือและรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจต่อการริเริ่มกลไกทางการเงินเพื่อการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ
 
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมในวันนี้ สศช. ได้ร่วมกับ UNDPและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ร่วมจัดงาน BIOFIN DAY"จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน”เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวมถึงสร้างการรับรู้เรื่อง BIOFIN (Biodiversity Finance Initiative) ในประเทศไทย และสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่าต่อโลกและมวลมนุษยชาติ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของ BIOFIN ในประเทศให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ข่าว : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์