ข่าวสาร/กิจกรรม
โครงการ “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8” 
วันที่ 25 พ.ค. 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการ "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8” ภายใต้หลักคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” พร้อมพบปะนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โดย นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดและพิธีปิด ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนพระราชทาน สำนึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำพระราชดำรัสและหลักการทรงงานไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมความรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายของนักเรียนทุนพระราชทานให้มีความเข้มแข็งนักเรียนทุนพระราชทานที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้มีจำนวน 308 คนจากทั่วประเทศ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ และได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุนพระราชทานในแต่ละรุ่น ก่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างนักเรียนทุนพระราชทาน อีกทั้งได้แสดงผลงาน ความสามารถ เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความมั่นใจ นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาดูงานตามสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์และการพัฒนาสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญ พร้อมที่จะเปิดรับในสิ่งใหม่ๆ การเสริมสร้างภาวะผู้นำ การเห็นคุณค่าในตนเอง และจิตอาสา ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี มีวินัยในการปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งทั้งหมดเป็นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยที่สังคมอยากเห็นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ "โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้น เมื่อปี 2552 ด้วยพระปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนและลำบาก แต่มีความประพฤติดีและมีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จนกระทั่งจบปริญญาตรี

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์