ข่าวสาร/กิจกรรม
ธนาคารโลก และ สศช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประเมินระดับยุทธศาสตร์
วันที่ 18 พ.ค. 2560
เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Thailand Green Growth Consultation) และแลกเปลียนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Implementing Green Growth Policies and Strategic Environmental Assessment : SEA) ร่วมกับ นายวิรัตน์  วิฑูณเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมธนาคารโลก พร้อมคณะ โดยวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ประชุม ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานธนาคารโลก ประจำประเทศไทย 

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเกาหลีในหลากหลายประเด็น ได้แก่ นโยบายการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐเกาหลี โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบขนส่งสาธารณะได้แก่รถโดยสารประจำทาง และกองทุนการเติบโตสีเขียวของเกาหลี (Korean Green Growth Trust Fund: KGGTF) รวมไปถึง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้วยกรณีศึกษาหลายลักษณะ อาทิ การพัฒนาภูมิภาคซุนดาบาร์นในอาฟริกา นโยบายพัฒนาภาคท่องเที่ยว เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ประเด็นหลัก (Key thematic/sectoral areas) ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือในอนาคตระหว่าง สศช. กับธนาคารโลก และความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ สศช. เรื่องการดำเนินงานด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์