ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมหารือเตรียมการประชุมคณะกรรมการ คนพ.
วันที่ 14 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) โดยมีผู้บริหาร สศช. อาทิ นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางธิดา  พัทธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ นางสาวสุนิสา  บุณโยภาส ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. และ ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คนพ. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
      
ที่ประชุมร่วมหารือใน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การเตรียมการประชุม คนพ. ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยมีประเด็นหารือ 3 เรื่อง คือ หนึ่ง การพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุม คนพ. ครั้งที่ 1/2559 สอง การตรวจสอบความถูกต้องของโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 และ สาม การเตรียมการของหน่วยงานในการประชุม คนพ. ครั้งที่ 1/2559 และ (2) งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 มีประเด็นหารือ 2 เรื่อง ได้แก่ การพิจารณาจัดกลุ่มโครงการของแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564

สำหรับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การท่าเรือสัตหีบ และการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์