ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ข่าว 3 มิติ เรื่องการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนฯ 12  
วันที่ 11 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่ นายกิตติ  สิงหาปัด พิธีกรรายการข่าว 3 มิติ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เกี่ยวกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง สศช. ได้เชิญมาเป็นเข็มทิศนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  จนถึงฉบับปัจจุบัน คือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

การสัมภาษณ์ครั้งนี้ จะเผยแพร่ในรายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 22.40 น. จึงขอเชิญประชาชนติดตามรับชมในวันและเวลาดังกล่าว
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. ได้มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำนักงานฯ จัดทำ ประกอบด้วย หนังสือ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" และหนังสือ "สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป จากนั้น นายกิตติ  สิงหาปัด และทีมงาน ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในสมุดลงนามที่ สศช. จัดไว้ด้วย 

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์