ข่าวสาร/กิจกรรม
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
วันที่ 23 ก.ย. 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของไทย เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ณ โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยที่ประชุมมี นายโทมัส ตริกาซี เล็มบอง ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี) และ ดาโต๊ะ อับดุล เราะห์มาน บิน ดะห์ลัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสามประเทศ ได้แก่ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 23 แผนงาน IMT-GT เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ดร.ริซาล อัฟฟานดิ ลุคมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย ด้านการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ ดาโต๊ะ นิค อาซมาน นิค อับดุล มายิด รองผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ มาเลเซีย 

นอกจากนี้ มีมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดของแผนงาน IMT-GT ของสามประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GT เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ดาโต๊ะ ดร. คู เราะห์มาน คู อิสมาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรัฐเกดะห์ มาเลเซีย รับมอบหมายแทนมุขมนตรีรัฐเกดะห์ และ ดร. เอโควาตี เรตนันนิงซี ผู้อำนวยการองค์กรวางแผนพัฒนาแห่งจังหวัดสุมาตราใต้ อินโดนีเซีย รับมอบหมายแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุมาตราใต้ และองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของ IMT-GT ได้แก่ นายเจมส์ นูเจ้น ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียน และนายไพโรจน์ โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT) มีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

1. รัฐมนตรี IMT-GT รับทราบผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 23 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ซึ่งได้มีการรายงานผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการแผนงาน IMT-GT ปีสุดท้ายของแผนดำเนินงานระยะห้าปี แผนที่ 2 ปี 2555-2559 (Implementation Blueprint 2012-2016) ใน 6 สาขา
ความร่วมมือ ได้แก่ (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง (2) การค้าการลงทุน (3) การท่องเที่ยว (4) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (6) การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 
ทั้งนี้ มีโครงการสำคัญของ 6 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ การพัฒนาด่านชายแดน เช่น ด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานเปิดอาคารด่านขาออกหลังใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ด่านบ้านประกอบ-ดูเรียนบุหรง จังหวัดสงขลา การก่อสร้างท่าเรือนาเกลือในจังหวัดตรังแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-มาเลเซีย เชื่อมโยงสงขลากับรัฐเกดะห์และปะลิส และนราธิวาสกับรัฐกลันตัน เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าที่มีศักยภาพข้ามแดน ซึ่งมาเลเซียเสนอโครงการชูปิงแวลลีย์ (Chuping Valley) รัฐปะลิส เพื่อเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาและโครงการเมืองยางพาราซึ่งบริหารโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   โครงการให้บริการขนส่งโดยเรือเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างมะละกา-ดูไม (IMT-GT Melaka-Dumai Ro-Ro) ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่เกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูงและปลอดภัย เช่น แพะพันธุ์สุราษฎร์เร๊ด การจัดทำคู่มือเดินทางท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Route) การท่องเที่ยวตามรอยธรรมหลวงปู่ทวดในไทยและมาเลเซีย การแลกเปลี่ยนฝีกอบรมแรงงาน

2. รัฐมนตรี IMT-GT เห็นชอบในหลักการการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ IMT-GT เพื่อวางแผนพัฒนาให้ทันความเปลี่ยนแปลงในโลกและภูมิภาคตามวิสัยทัศน์ระยะยาว (20 ปี) และการจัดทำแผนดำเนินงานระยะ 5 ปี แผนที่ 3 ปี 2560-2564 เพื่อให้มีทิศทางการดำเนินงานในอนาคตภายหลังแผนระยะห้าปีแผนที่ 2 เสร็จสิ้นลง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการที่มีผลกระทบสูงและให้ผลลัพธ์ที่เห็นผลได้ชัดเจน โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเกื้อกูลกัน
 
ทั้งนี้ สาขาความร่วมมือที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นจะประกอบไปด้วยการเกษตรและแปรรูปเกษตร การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล โดยมีสาขาความร่วมมือที่เป็นพื้นฐานสำคัญและจะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันได้แก่ ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์ CIMT รับข้อสั่งการของรัฐมนตรีไปปรับปรุงรายงานและเสนอผ่านกระบวนการหารือสามประเทศให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2560 โดยพร้อมนำเสนอในที่ประชุมระดับผู้นำครั้งที่ 10 แผนงาน IMT-GT ในเดือนเมษายน 2560 ที่ฟิลิปปินส์ 

โครงการที่เตรียมบรรจุในแผนระยะห้าปี แผนที่ 3 ที่สำคัญ เช่น การก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยบูรณาการการก่อสร้างเชื่อมโยงกับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม กำหนดแล้วเสร็จปี 2562 
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งใหม่ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เมืองตุมปัต รัฐกลันตัน และสะพานแห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำโกลกที่อำเภอสุไหงโกลก-เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีสองประเทศมีกำหนดร่วมกระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ราวกลางปี 2560 กำหนดแล้วเสร็จราวปี 2562-2563

3. รัฐมนตรี IMT-GT รับทราบผลการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ซึ่งมีเรื่องความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินโครงการสำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการเมืองสีเขียว (Green city) ในพื้นที่เทศบาลนครสงขลาและหาดใหญ่ มะละกา บาตัมและเมดาน การจัดประชุม IMT-GT Green Council ครั้งที่ 1 ที่รัฐมะละกา ซึ่งจังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMT-GT Green Council ครั้งที่ 2 ที่อำเภอหาดใหญ่ ในเดือนสิงหาคม 2560 ด้วย โครงการอาคารประหยัดพลังงานที่มะละกาและสงขลา โดยจังหวัดสงขลามี 17 อาคาร การก่อสร้างศูนย์เรือเฟอร์รี่ Roll on/ Roll off (RoRo) มะละกา-ดูไม ความร่วมมือยางพาราระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ Tradewind Plantation ของมาเลเซีย เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่า การท่องเที่ยวเชิงฮาลาล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางเรือที่เมืองซาบัง อาเจห์
 
4. รัฐมนตรี IMT-GT ให้ความสำคัญการขับเคลื่อนแผนงานโดยยกระดับบทบาทของภาคเอกชน ได้แก่ สภาธุรกิจ IMT-GT โดยสนับสนุนสภาธุรกิจให้เป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับและการรับข้อเสนอด้านการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจในพื้นที่ IMT-GT เช่น การเร่งรัดพัฒนาด่านชายแดน การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการเดินทางผ่านแดนทางบก การพัฒนาสายการผลิตข้ามแดนของยางพารา ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแนวเส้นทางอาเจห์-ปีนัง-ภูเก็ต-หาดใหญ่-สามจังหวัดชายแดน การจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ฮาลาล การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองมรดกทางวัฒนธรรมระหว่างเมดาน-ปีนัง-มะละกา-สงขลา

5. รัฐมนตรี IMT-GT ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยใน IMT-GT (IMT-GT UNINET) ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยเชกัวลา อาเจห์ อินโดนีเซีย เป็นประธาน โดยที่เน้นการเสริมสร้างบทบาทของมหาวิทยาลัยใน IMT-GT ในการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างศักยภาพ และโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถ (Talent Mobility) เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนใน IMT-GT โดยใช้วัฒนธรรมและการศึกษาเป็นสื่อกลาง 

ทั้งนี้ อินโดนีเซียรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT ณ จังหวัดบังกา-เบลิตุง ในช่วงปลายปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
23 กันยายน 2559

ผู้สนใจแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.nesdb.go.th

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์