ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิเคอิ ชี้ความเชื่อมโยงแผนฯ 12 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 20 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้อง 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าวนิเคอิ (Nikkei) นำโดย Mr.Hiroshi Kotani หัวหน้าผู้สื่อข่าว สำนักงานบรรณาธิการประจำเอเชีย และนางสาวอัญชลี  ร่มรื่น ผู้สื่อข่าวประจำประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สำหรับเป้าหมายสำคัญของการเชื่อมโยงแผนฯ 12 กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ (2) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ (4) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์