ข่าวสาร/กิจกรรม
ชาวชุมชนและเอกชนย่านสะพานขาวร่วมระดมความเห็น เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน
วันที่ 16 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานปิดการเสวนา เรื่อง "การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน” โดยมี นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ สศช. เข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและภาคเอกชนในบริเวณใกล้เคียง สศช. ได้ให้ความเห็นต่อการอนุรักษ์อาคารสุริยานุวัตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อรับทราบความเป็นมาและชมความงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารสุริยานุวัตร ตลอดจนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไป 
ในช่วงเช้าและบ่าย นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา จากนั้นเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย เรื่อง "การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้อภิปรายนำ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์  พิมลเสถียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายอำนาจ  พลเตชา อดีตผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. จากนั้นได้เปิดเวทีเสวนาระดมความคิด เพื่อให้ชุมชนและภาคเอกชนได้ให้ความเห็นต่อการอนุรักษ์อาคารสุริยานุวัตร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาต่างให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และชื่นชมที่ สศช. ได้อนุรักษ์อาคารสุริยานุวัตรไว้เป็นอย่างดี
ในโอกาสนี้ นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ สศช. ได้นำคณะผู้ร่วมเสวนาเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับชีวประวัติพระยาสุริยานุวัตรและอาคารสุริยานุวัตร ซึ่งนับเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญของย่านสะพานขาว เนื่องจากเป็นอาคารที่มีความงดงามและรูปทรงทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ก่อสร้างก่อนปี 2475 รวมทั้งตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "ย่านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเกาะรัตนโกสินทร์” กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น "โบราณสถานแห่งชาติที่ต้องอนุรักษ์” ซึ่งกรมศิลปากรและ สศช. ได้ร่วมโครงการอนุรักษ์มาตั้งแต่ปี 2533  นอกจากนี้ ผู้ร่วมเสวนายังได้รับทราบวิวัฒนาการของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย  
 
ข่าว : นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์