ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 15 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายสุริยา  จันทรกระจ่าง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายวิโรจน์  นรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ  นางชุลีพร  บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  

ภายหลังพิธีเปิดการประชุม นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุมว่า  เพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม สนับสนุนและกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรายกลุ่มต่อไป   

จากนั้น อาจารย์ชล  บุนนาค ผู้ประสานงานวิชาการ SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เสนอแนวคิดหลักเกณฑ์และกระบวนการจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เสนอแนวคิดการจัดลำดับความสำคัญ SDGs และแนวทางปฏิบัติของภาคเอกชนที่มุ่งสู่ SDGs หลังจากนั้นได้มีการอภิปรายกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนแผนงานหรือโครงการและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลในการขับเคลื่อนเป้าหมายต่างๆ ในปี 2560 รวมถึงข้อเสนอการขับเคลื่อนของแต่ละเป้าหมาย และสรุปผลการจัดลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ของตัวชี้วัดและแผนงานสำหรับปี 2560

ข่าว : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์