ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ระหว่างไทยและเมียนมา ณ นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
วันที่ 9 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) พร้อมด้วย นายจ่อ วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง และ ดร.ตัน มินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ณ กระทรวงวางแผนและการคลัง นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมทั้งคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สศช. เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายเมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการทวายร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้รับทราบสถานะปัจจุบันของการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก และความก้าวหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลเมียนมา ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับพื้นที่ (DSEZMC) และคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JHC/JCC) ทั้งนี้ กระทรวงวางแผนและการคลัง กระทรวงก่อสร้าง และกระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาประเด็นการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ตามที่ฝ่ายไทยเสนอความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนให้แก่รัฐบาลเมียนมา กรอบวงเงิน 4.5 พันล้านบาท 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายผู้ประสานงานหลักทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วมหารือในประเด็น (1) การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการร่วมฯ JHC JCC ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น (2) ประสานงานเพื่อร่วมกำหนดวันประชุมครั้งต่อไป และ (3) ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยในเบื้องต้นได้กำหนดจัดการประชุมครั้งต่อไป ภายในเดือนตุลาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุม ได้มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเมียนมาได้ให้ใบอนุญาตประกอบการเหมืองหินแก่บริษัท ITD และหุ้นส่วน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างโครงการต่อไป


ข่าว/ภาพ  สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์