ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ระดมความเห็นวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ เตรียมจัดการประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
วันที่ 8 ก.ย. 2559
เมื่อเร็วๆ นี้  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติศักดิ์  สินธุวนิช ประธานอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเตรียมการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการในพื้นที่ภาคกลางแล้ว

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นของวุฒิอาสาธนาคารสมองนี้ เป็นการประชุมระดับภาค ซึ่งนอกจากเพื่อเตรียมการจัดประชุมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวแล้ว ยังได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและกิจกรรมของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการกลุ่มทอผ้า หมู่บ้านกระเหรี่ยงแม่ขนาด ตำบลท่ากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โครงการเรียนรู้ธนาคารสมองดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของอำเภอเชียงแสน โครงการ กศน. แม่สาย จังหวัดเชียงราย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข่าว/  ปราณี ขวัญเกิด
ภาพ/ สำนักยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สศช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์