ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดแข่งขันของไทย”
วันที่ 7 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ : ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายและทิศทางการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ” และ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ประเทศด้านพัฒนานวัตกรรม การวิจัย เพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์วิจัยทางคลินิกของไทยและการนำการวิจัยทางคลินิกมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการวิจัยทางคลินิกระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการทำวิจัยทางคลินิก ทั้งผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายนักวิจัย และบริษัทภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์