ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปลูกป่าชายเลน” พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วันที่ 30 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสายงานบริหารและอำนวยการ สศช. พร้อมมอบนโยบายร่วมกับ ดร.สุทิน  ลี้ปิยะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ แก่คณะเจ้าหน้าที่ในสายงานบริหารและอำนวยการ สศช. ก่อนระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนร่วมหาแนวทางพัฒนาและวิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ ในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และปกป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกว่า 35,000 ไร่ 
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 หลังจากประมวลและสรุปผลการสัมนา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาขีพให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และกำลังจะออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำ รวมถึงเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์