ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จับมือเครือข่ายเสริมสร้างพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยดำเนินสะดวก   
วันที่ 29 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระครูปริยกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดบัวงาม และนายเพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์ นักวิชาการ  ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอาหารมั่นคง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนที่คลองดำเนินสะดวก” โดยมี นายทีปรัตน์  วัชรางกูร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและความเห็นต่อการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่คลองดำเนินสะดวก ในพืชผัก ไม้ผล และการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรและการบริหารจัดการเกษตรเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยอย่างมั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลัอม รวมถึงนำไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนในระยะต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ภายหลังจากพิธีเปิดการประชุมเป็นการอภิปรายเรื่อง "ผลกระทบการใช้สารเคมีเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร” ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายเพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์ นักวิชาการ นายเจตน์  มีญาณเยี่ยม จากบริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด ผศ.ดร.บัญชร  แก้วส่อง จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนายประยูร  วิสิทธิไพศาล ผู้แทนเกษตรกร  สำหรับในภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ในหัวข้อ "ประสบการณ์การใช้สารเคมีเกษตรที่คลองดำเนินสะดวก และแนวทางการทำการเกษตรให้ปลอดภัยและสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน” 

ข่าว/รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ/เมฐติญา  วงศ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์