ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 29 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้วยโมเดล "ร้อยเอ็ด 4.101” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้วยโมเดล "ร้อยเอ็ด 4.101” ประกอบด้วย (1) การพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา (2) การพัฒนา  จ.ร้อยเอ็ดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว (Tourism Destination) ของนักท่องเที่ยว (3) การเพิ่มศักยภาพและโอกาสการใช้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจและการลงทุนจากความเป็นศูนย์กลางของภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และ (4) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบชลประทานด้านการลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
2. มอบหมายกระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาสนับสนุนแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
2.1   กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเร่งรัดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน รวมทั้งพิจารณาจัดทำหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.2   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาดำเนินการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2.3   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการสนับสนุนตามขั้นตอน ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ให้เป็นอุทยานสวรรค์บึงพลาญชัย (2) โครงการพัฒนากลุ่มพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบพระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (3) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวรอบศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด (ท้องฟ้าจำลอง) อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และ (4) โครงการจัดสร้างจุดแวะพัก จุดชมวิวและจำหน่ายสินค้า OTOP ในเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวสาเกตนคร โดยการดำเนินการให้เกิดวงจรท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคบริการที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัด และพื้นที่โดยรอบ
2.4   กระทรวงคมนาคม พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วนของ (1) โครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข 232 ตอนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เป็น 4 ช่องจราจร (2) โครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข 214 เชื่อมต่อระหว่าง จ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ เป็น 4 ช่องจราจร (3) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมร้อยเอ็ด สายง.3 (ถนนวงแหวนรอบใน) (4) การประกาศพัฒนาให้สนามบินร้อยเอ็ดสู่มาตรฐานสากล และ (5) โครงการขยายอาคารที่พักผู้โดยสารและทางวิ่งของสนามบินร้อยเอ็ด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อประชาชน และชุมชนในพื้นที่ด้วย
2.5   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาดำเนินการตามลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของ (1) แผนงานบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำชี สาขาชีหลง (2) แผนงานบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำชี สาขาห้วยน้ำเค็ม-กุดกระชา และ (3) แผนงานบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำชี สาขากุดเชียงบัง

ข่าว : สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ภาพ : สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์