ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. และ TDRI ร่วมจัดอบรมการสร้างบัญชีเมทริกซ์สังคม
วันที่ 19 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "การจัดสร้างบัญชีเมทริกซ์สังคม” (Social Accounting Matrices) โดยมี นางพัชรินทร์  ศรีนพนิคม รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค ร่วมในพิธีเปิดการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ สศช. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ทีมวิเคราะห์การคลัง สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้อง 531 สศช.
การอบรมครั้งนี้ ดร.สมชัย  จิตสุชน และคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นวิทยากรในการบรรยาย ประกอบด้วย (๑) กรอบแนวคิดฐานข้อมูล การจัดทำข้อมูล และโครงสร้างบัญชีเมทริกซ์สังคม (๒) สรุปวิธีสร้างบัญชีเมททริกซ์สังคม และ (๓) บัญชีเมทริกซ์สังคมสำหรับปี 2555 (SAM 2012)
"บัญชีเมทริกซ์สังคม” เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงโครงสร้าง ซึ่งสามารถสร้างให้มีความเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจไทยในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำแบบจำลองทางเศรษฐกิจมหภาค ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม บัญชีเมทริกซ์สังคมที่ สศช. ใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ โดยเฉพาะเป็นบัญชีเมทริกซ์ที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา ทั้งโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการบริโภค โครงสร้างตลาดแรงงานและประชากร รวมทั้งโครงสร้างภาษีต่างๆ ของภาครัฐ และเป็นบัญชีเมทริกซ์สังคมที่ยังไม่แยกภาคการค้าต่างประเทศตามประเทศคู่ค้า และแหล่งนำเข้ารายประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญๆ รวมทั้งโครงสร้างทางด้านตลาดแรงงานยังขาดรายละเอียด ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านตลาดแรงงานได้ตามที่ต้องการ และส่งผลให้การวิเคราะห์เศรษฐกิจของ สศช. มีข้อจำกัดเช่นกัน
สศช. จึงได้ร่วมกับ TDRI พัฒนาและจัดอบรมการสร้างบัญชีเมทริกซ์สังคมขึ้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีดังกล่าวมีความทันสมัย มีความละเอียดของสาขาการผลิต โครงสร้างการบริโภค การลงทุน ครัวเรือน แรงงาน และโครงสร้างการส่งออกรายสินค้าและประเทศคู่ค้า ตลอดจนโครงสร้างภาษี ในระดับที่เหมาะสม และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับแบบจำลองทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้าในประเทศคู่ค้าสำคัญๆ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาดแรงงาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ การวิเคราะห์รายสาขาที่มีความละเอียดสูง ตลอดจนการวิเคราะห์ภาพรวมและการประมาณการแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ปราณี ขวัญเกิด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์