ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดทำโครงการศึกษายกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทางการค้าสู่ชายแดน
วันที่ 12 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทางการค้าไปสู่ชายแดน ครั้งที่ 2/2559

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าที่มีความสำคัญใน 4 ภาค ปัจจัยสนับสนุนและองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อจัดทำเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมตลอดจนแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับให้เป็นด่านชายแดนต่อไป

 

ข่าว/รวีวรรณ  เลียดทอง

ภาพ/เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์