ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกับ TDRI จัดสัมมนา “แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12”
วันที่ 12 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องซาลอน B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ นายธานินทร์  ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)” โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)” โดยคณะผู้วิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำโดย ดร.นณริฏ  พิศลยบุตร หัวหน้าโครงการ  และนักวิจัย 2 ท่าน ได้แก่ นายพสิษฐ์  วงษ์งามดี และนายภวินทร์  เตวียนันท์

ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งดำเนินรายการโดย นายธานินทร์  ผะเอม รองเลขาธิการ สศช. และผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ดร.บัณฑิต  นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวอิศรา นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์  ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / ปราณี  ขวัญเกิด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์