ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการแผนงาน/โครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ
วันที่ 12 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการแผนงาน/โครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมี นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายเอนก  มีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาหารือประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) การจัดตั้งพื่นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ (2) การพัฒนาและยกระดับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (3) การจัดทำแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก อำเภอเบตง และอำเภอสุไหงโก-ลก (4) การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุน (5) และการจัดทำแผนความมั่นคง โดยโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพื่อนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยพิจารณาผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง.

ข่าว : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
ภาพ : วันทนีย์ สุขรัตนี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์