ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ระดมความเห็นวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค เตรียมจัดการประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 11 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา นายกิตติศักดิ์  สินธุวนิช ประธานอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเตรียมการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นของวุฒิอาสาธนาคารสมองนี้ เป็นการประชุมระดับภาคซึ่งนอกจากเพื่อเตรียมการจัดประชุมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวแล้ว ยังได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและกิจกรรมของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมจำนวน 4 ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการประชุมอีก 2 ครั้ง ในภาคกลางกำหนดจัดที่จังหวัดราชบุรี และภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย

การลงพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ของ สศช. ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอุทยานบึงบัวและธนาคารน้ำใต้ดิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ได้ติดตามความก้าวหน้า อาทิ โครงการสวนสมุนไพรสู่โรงเรียนและชุมชน และโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา โครงการหมู่บ้านพึ่งตนเอง โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง การดำเนินการเรื่องการนำเสนอวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ประจำปี 2559 และโครงการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนด้วยศีลธรรมและจริยธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข่าว/ปราณี  ขวัญเกิด
ภาพ/ นีรนุช  เรืองกิตติยศยิ่ง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์