ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. พิจารณารายงานการศึกษา โครงการติดตามประเมินการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
วันที่ 3 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร สศช. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และ นางสาวจารุนันท์  สุทธิประภา รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการศึกษาขั้นต้น โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล และให้ดำเนินการจัดทำรายงานในขั้นต่อไปให้เรียบร้อยตามกำหนดเวลา

ข่าว : สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่/ นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์