ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ศึกษาดูงานสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือจุกเสม็ดรองรับ EEC
วันที่ 1 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และท่าเรือจุกเสม็ด เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยมี พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และ พลเรือตรี วรพล  ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมต้อนรับและบรรยาย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. และคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และท่าเรือจุกเสม็ด ซึ่งกองทัพเรือได้ชี้ถึงศักยภาพและความพร้อมในการยกระดับขีดความสามารถของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และท่าเรือจุกเสม็ด สู่การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์