ข่าวสาร/กิจกรรม
ร่วมให้ความเห็นร่างแผนฯ 12... สร้างสรรค์นวัตกรรม นำไทยเติบโต อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. 
วันที่ 22 ก.ค. 2559

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2559) พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

การจัดทำแผนฯ 12

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า สศช. ได้จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการขึ้นทุกปี เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม ในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยในปีนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559  

ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สศช. ได้ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการประเมินสถานภาพของประเทศในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ประเมินบริบทต่างๆ ที่จะกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสังเคราะห์ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูป 37 วาระของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อยกร่างทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในเบื้องต้น เพื่อนำร่างดังกล่าวไประดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนา โดยในปี 2558 ได้จัดเวทีระดมความเห็นในระดับพื้นที่ทั้ง 4 ภาคของประเทศ และเวทีเฉพาะกลุ่ม อาทิ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้สูงอายุ เยาวชน และนำความเห็นที่ได้จัดทำเป็นทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เสนอในการประชุมประจำปี 2558 ก่อนปรับปรุงและเสนอทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อคณะรัฐมนตรีจากนั้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 สศช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์เฉพาะด้านในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวม  9 คณะ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมเพื่อจัดทำ 10 ยุทธศาสตร์ของแผนฯ ในรายละเอียด โดยนำยุทธศาสตร์ต่างๆ ไประดมความเห็นใน 4 ภาคอีกครั้ง และนำผลมาประมวลและปรับปรุงเป็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อนำเสนอในการประชุมประจำปี 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน กรอบหลักการของการวางแผนฯ 12 ได้น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศน์ที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ภายใต้แนวคิด "คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง (3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม(4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5) ความมั่นคง ภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคง
ในการพัฒนาประเทศ” (6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด "ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม” (7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ภายใต้แนวคิด "โครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า" (8) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด "รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด "กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล” (10) การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้น
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาด "ประเทศไทยในฝัน”

นอกจากการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แล้ว ในปีนี้ สศช. ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมประกวดและแสดงภาพวาดของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและแนวความคิดผ่านภาพวาด รวมถึงนำภาพไปใช้ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไป ซึ่งปรากฏว่ามีเด็กจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนถึง 1,186 ภาพ โดยคณะกรรมการได้ตัดสินภาพที่ชนะเลิศรวม 12 รางวัล ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบเกียรติบัตรและโล่ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่สังกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาด ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา  เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นักเรียนที่ชนะการประกวดระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ รางวัลที่ 1 ด.ญ.นววรรัตน์  จันทร์ทายะวิจิตร โรงเรียนจิตรลดา กรุงเพทฯ รางวัลที่ 2 ด.ญ.ชนัญธิดา  รัตตกุล โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) จ.สุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 3  ด.ญ.วรินทร  อ่องแสวงชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.กนกรัตน์  เรืองรัตน์ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว  ด.ญ.จิรพินภ์  จำปา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี  ด.ช.นัทธพงศ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม จ.ชุมพร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ 1 ด.ช.ธาวิน  อุทธิยัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รางวัลที่ 2 ด.ญ.จุฑามณี  คำดำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม จ.มหาสารคาม รางวัลที่ 3 ด.ญ.เกตุมณี  ยอดทอง โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.กรรณิการ์  อยู่รักษา โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพฯ  ด.ช.ทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต  ด.ญ.รักพลอย  มามุ่ย โรงเรียนเทสบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราชนอกจากนี้ สศช. ได้นำภาพที่ชนะการประกวดทั้ง 12 รางวัล และภาพที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 500 ภาพ (ระดับประถมศึกษาตอนต้น 200 ภาพ และประถมศึกษาตอนปลาย 300 ภาพ) จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมประจำปี 2559 และภายหลังจากนั้นจะนำมาจัดนิทรรศการ ณ สศช. ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2559  

ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดร่างแผนฯ 12  

สำหรับการประชุมในภาคเช้า ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงปาฐกถาพิเศษแล้ว จะเป็นการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” โดยมีนายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานดำเนินรายการ และ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม ส่วนในช่วงบ่าย จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานดำเนินรายการ และรองเลขาธิการ สศช. หรือที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ เป็นประธานดำเนินรายการ กลุ่มที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ เป็นประธานดำเนินรายการ กลุ่มที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นประธานดำเนินรายการ กลุ่มที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว เป็นประธานดำเนินรายการ กลุ่มที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน นายถวิล  เปลี่ยนศรี เป็นประธานดำเนินรายการ กลุ่มที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย นายพงศ์โพยม  วาศภูติ เป็นประธานดำเนินรายการ กลุ่มที่ 7 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี เป็นประธานดำเนินรายการ  สศช. จะนำความคิดเห็นที่ได้รับไปประมวลและปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แผนฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ต่อไป

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์