ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560 
วันที่ 20 ก.ค. 2559
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี นางสาวจารุนันท์  สุทธิประภา รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวสุนิสา  บุญโยภาส รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (สพท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (1) ภาพรวมงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สำคัญ รวมถึงรายงานงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน และ (2) แนวทางการชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการ เกี่ยวกับกำหนดส่งข้อมูลเพื่อรวบรวมสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการฯ
 
นพดล  ธัญญาดี  ข่าว
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ  ถ่ายภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์