ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมหารือแผนงานโครงการและงบประมาณด้านต่างๆ เพื่อรองรับโครงการ EEC
วันที่ 20 ก.ค. 2559
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแผนงานโครงการและงบประมาณด้านผังเมือง พลังงาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมี นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางสาวจารุนันท์  สุทธิประภา รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวสุนิสา  บุญโยภาส รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (สพท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : ECC) และข้อสั่งการของ นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหารือการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณด้านผังเมือง พลังงาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับโครงการ EEC
 
นพดล  ธัญญาดี  ข่าว
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ  ถ่ายภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์