ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ประกาศผลการประกวดภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน”
วันที่ 15 ก.ค. 2559
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศผลการประกวดภาพวาด "ประเทศไทยในฝัน” มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 12 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 1,186 ภาพ  โดยรางวัลแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับละ 6 รางวัล คือ รางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชยระดับละ 3 รางวัล 
ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ริเริ่มจัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยการประกวดและแสดงภาพวาด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมอง และแนวความคิดผ่านภาพวาดที่สื่อความหมายถึงประเทศไทยในอนาคต โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1-3) และประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6) มีรางวัลการประกวดทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชยระดับละ 3 รางวัล ปรากฏว่ามีเด็กจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 1,186 ภาพ 
คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาด ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินภาพวาดที่ส่งข้าร่วมประกวด โดยมีผลการคัดเลือก ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1   ด.ญ.นววรรัตน์  จันทร์ทายะวิจิตร (อายุ 8 ปี)  ชั้น ป.3 โรงเรียนจิตรลดา จ.กรุงเทพฯ ชื่อภาพ "ความสุขของคนไทย”
รางวัลที่ 2 ด.ญ.ชนัญธิดา  รัตตกุล (อายุ 9 ปี) ชั้น ป.3 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) จ.สุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ "สีสันแห่งเมืองไทยในอนาคต”
รางวัลที่ 3 ด.ญ.วรินทร  อ่องแสวงชัย (อายุ 6 ปี) ชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ชื่อภาพ "อนาคตของฉัน”
รางวัลชมเชย ด.ญ.กนกรัตน์  เรืองรัตน์ (อายุ 9 ปี) ชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว ชื่อภาพ "ประเทศไทยร่มเย็น”
รางวัลชมเชย ด.ญ.จิรพินภ์  จำปา (อายุ 8 ปี) ชั้น ป.3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี ชื่อภาพ "เมืองแห่งความพอเพียง”
รางวัลชมเชย ด.ช.นัทธพงศ์  เพชรสุวรรณ (อายุ 9 ปี) ชั้น ป.3 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม จ.ชุมพร ชื่อภาพ "ประเทศไทยในฝัน”
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1   ด.ช.ธาวิน  อุทธิยัง (อายุ 9 ปี)  ชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ชื่อภาพ "เศรษฐกิจก้าวหน้า เมืองไทยก้าวไกล”
รางวัลที่ 2 ด.ญ.จุฑามณี  คำดำ (อายุ 10 ปี) ชั้น ป.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ชื่อภาพ "สู่การพัฒนา”
รางวัลที่ 3 ด.ญ.เกตุมณี  ยอดทอง (อายุ 11 ปี) ชั้น ป.5 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช ชื่อภาพ "เมืองแห่งความสุข”
รางวัลชมเชย ด.ญ.กรรณิการ์  อยู่รักษา (อายุ 12 ปี) ชั้น ป.6 โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ จ.กรุงเทพฯ ชื่อภาพ "ประเทศไทยในฝัน ที่เป็นจริงของฉัน”
รางวัลชมเชย ด.ช.ทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ (อายุ 11 ปี) ชั้น ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ จ.ภูเก็ต ชื่อภาพ "ประเทศไทยในฝัน”
รางวัลชมเชย ด.ญ.รักพลอย  มามุ่ย (อายุ 10 ปี) ชั้น ป.4 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช ชื่อภาพ "ใฝ่เรียนรู้”
ทั้งนี้ เด็กที่ชนะการประกวดจะได้นำเสนอผลงานพร้อมรับรางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี
ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนชนะการประกวดจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ สศช. จะนำภาพที่ชนะ
การประกวดรวม 12 รางวัล และภาพที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 500 ภาพ (ระดับประถมศึกษาตอนต้น 200 ภาพ และประถมศึกษาตอนปลาย 300 ภาพ) ไปจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมประจำปี 2559 และภายหลังจากนั้นจะนำมาจัดนิทรรศการ ณ สศช. อีก 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559) 
เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า "ขอให้เด็กที่ส่งภาพเข้าประกวดติดตามดูผลการประกวดได้
จากประกาศหน้าเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ที่ www.nesdb.go.th ทั้งรายชื่อที่ได้รับรางวัล และรายชื่อที่ได้รับ
การคัดเลือกมาจัดนิทรรศการในการประชุมประจำปี 500 ภาพ และจัดที่สภาพัฒน์ 100 ภาพ ขอเชิญชวนเด็กๆ โรงเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาชมนิทรรศการ และรับรู้ความฝันของเด็กที่อยากเห็นประเทศไทย
ในอนาคตเป็นอย่างไร พร้อมกันนี้ขอบคุณเด็กๆ ทุกคนที่ตั้งใจวาดภาพส่งเข้ามาร่วมประกวด และขอบคุณโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนให้เด็กส่งภาพเข้าประกวด ทุกภาพมีค่าและมีความหมายต่อสภาพัฒน์มาก
จะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ต่อไป” 


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์