ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน
วันที่ 13 ก.ค. 2559 14:33:31
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพัชราวดี 2-3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต” ซึ่งเป็นโครงการที่ สศช. ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ต่อด้วยการนำเสนอความริเริ่มในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน โครงการเมืองนำร่อง และการบรรยายขั้นตอนการดำเนินงานการ และกิจกรรมของเมืองนำร่อง โดย Ms. Motoko  KANEKO  รองหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการฯ จากนั้นเป็นการนำเสนอจากตัวแทนจากเทศบาลเมืองนำร่องทั้ง 5 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองน่าน และเทศบาลเมืองพนัสนิคม และกล่าวปิดการประชุมโดย นายสมบัติ  ชนะสิทธ์  รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Mr. Hiroo Tanaka, Chief Representative JICA เป็นประธานร่วมกล่าวเปิด "การสัมมนาความคิดริเริ่มในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน และเมืองนำร่อง” โดยมี เจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

จากนั้น Mr. Atsushi SAITO ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเจริญเติบโตของเมือง” โดย Prof. Dr. Takashi  Onishi อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโทโยฮาชิ และประธานสภาวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น และการบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาเมืองและภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่นโดยรัฐบาลและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย Assoc. Prof. Dr. Fumihiko  Seta มหาวิทยาลัยโตเกียว และกล่าวปิดการสัมมนาโดย Ms. Motoko  KANEKO

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์