ข่าวสาร/กิจกรรม
พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สศช.
วันที่ 11 ก.ค. 2559
เมื่อวันเสาร์ที่  9  กรกฎาคม  2559 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกำธร  ถาวรสถิตย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี ปลูกต้นไม้ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สำหรับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมพิธี อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาที่ดินเขต 5 และหน่วยงานต่างๆ ในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

ในโอกาสนี้ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายหลังการประชุม เลขาธิการ สศช. และผู้บริหารได้เดินทางจาก สพอ. ไปศึกษาดูงานที่แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข ชุมชนผ้าไหมบ้านดอนข่า อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหมบ้านดอนข่า ได้นำเสนอสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมของชุมชน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ข่าวและภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์