ข่าวสาร/กิจกรรม
สายงานเศรษฐกิจ สศช. ระดมความคิดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปี 2559
วันที่ 7 ก.ค. 2559
เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง  ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสายงานเศรษฐกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประจำปี 2559 รวมทั้งมอบนโยบายในการทำงานของสายงานเศรษฐกิจ ตลอดจนหารือการทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้าง แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของสำนักงานฯ โดยมี ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่สายงานเศรษฐกิจ สศช. ร่วมประชุม  

ในโอกาสนี้ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยและให้ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสายงานเศรษฐกิจ โดยการประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าวมี 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) สำนักบัญชีประชาชาติ (2) สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค และ (3) สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข่าว : ช่อผกา  แก้วใหญ่
ภาพ : พรทิพา  แซ่เอี้ยว

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์