ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๔
วันที่ 28 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๔  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากนั้น ดร.วิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มอบหมายให้ ดร.สุทิน  ลี้ปิยะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมงาน 

นอกจากพิธีดังกล่าว หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ภารกิจและผลงานที่สำคัญ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง "การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ "ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา” รองนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของ สศช. โดย นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะบรรยายสรุป และมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ สศช. จัดทำแด่รองนายกรัฐมนตรี 

ข่าว :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช.
ภาพ :  เมฐติยา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์