ข่าวสาร/กิจกรรม
สานสัมพันธ์ 3 สภา กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
วันที่ 27 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา 3 สภา ครั้งที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
 
ภายหลังพิธีเปิดการประชุม เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่อง"บทบาทสามสภา กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ รองอธิการฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 สภา เข้าร่วมการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ต่อจากนั้น เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นอย่างยิ่งของทั้ง 3 หน่วยงาน โดย สศช. สามารถสร้างสถิติได้แชมป์ฟุตบอล 3 สมัยซ้อน รวมทั้งชนะเลิศแบตมินตันประเภทคู่ผสมอายุน้อยกว่า 40 ปี และได้รับถ้วยรางวัลน้ำใจนักกีฬาด้วย

การเสวนา "สานสัมพันธ์ 3 สภา” จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมดังเจตนารมณ์ของจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น โดยมีเป้าหมายที่มุ่งปฏิรูประบบราชการให้เป็นสากล มีหน่วยงานเสนาธิการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา และการวิจัย 
 
ข่าว และภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์