ข่าวสาร/กิจกรรม
รองเลขาธิการ สศช. บรรยายทิศทางแผนฯ 12 เตรียมพร้อมบูรณาการการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลาง
วันที่ 27 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559  นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)”  ในการประชุมเรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลาง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานและกระชับความร่วมมือ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีทิศทางต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ  
 
ข่าวและภาพ : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์