ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ระดมความคิดกำหนดเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 26 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้อง VIE Function 1 & 2 โรงแรมวี กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมประชุม  
 
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) จะนำผลการประชุมดังกล่าวมาประมวลเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมจัดลำดับความสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์