ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จับมือภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 21 มิ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการ สศช. นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจฯ ครั้งที่ 1/2559 และรับทราบการขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนปี 2558 โดยได้ดำเนินโครงการรวม 4 โครงการ งบประมาณรวม 15.01 ล้านบาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการอบรมหลักสูตรนักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 2 (SEED 2)  อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการลดความเหลื่อมล้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (1 ไร่ 1 แสน) (2) โครงการต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) โครงการพัฒนาความยั่งยืนของวิสาหกิจระดับท้องถิ่นโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2559 ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอโป่งลึก-บางกลอย เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) โครงการเลี้ยงหมูอินทรีย์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนด้วยการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3) โครงการขับเคลื่อนระบบการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิสังคมสุขใจ (4) โครงการพัฒนาผู้นำทายาทเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการรายย่อย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยหอการค้าไทย (5) โครงการเพิ่มขีดความสามารถของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยในจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ (6) โครงการการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอโป่งลึก-บางกลอย เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของปรัชญาฯ และโครงการขับเคลื่อนระบบการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาฯ อย่างยั่งยืน โดยให้ปรับรายละเอียดตามความเห็นของที่ประชุมก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณต่อไป ส่วนโครงการอื่นๆ ให้หน่วยงานผู้เสนอโครงการปรับสาระให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับระเบียบ และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ข่าว - ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์