ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมชี้แจงตอบข้อซักถาม ในเวทีการประชุม “ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน” ครั้งที่ 2
วันที่ 18 มิ.ย. 2559
วันที่ 18 มิถุนายน 2559  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญรองเลขาธิการฯ และนายประพันธ์ มุกสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมเวทีการประชุมชี้แจง "ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน” ครั้งที่ 2 ในส่วนภูมิภาคของภาคเหนือ ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เสริมสร้างวิถีชีวิตและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 
การประชุมดังกล่าว นำโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายประพันธ์ นัยโกวิท ผู้แทนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  นายกล้าณรงค์ จันทิก ผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  และผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งร่วมประชุมและชี้แจง พร้อมตอบข้อซักถามแก่ผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น ผู้แทนสาขาพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองภาคพลเมือง และประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งสื่อมวลชน ในภาคเหนือที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กว่า 1,300 คน 
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ สศช. เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามที่เชื่อมโยงถึงร่างยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการในภาพรวม 

ข่าว : จันทร์ทิพย์  ปาละนันท์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ภาพ : ไตร  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์