ข่าวสาร/กิจกรรม
รองเลขาธิการ สศช. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญของอำเภอเบตง
วันที่ 14 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และกลุ่มงานกระจายอำนาจ ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญของอำเภอเบตงรวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง โครงการพัฒนาด่านชายแดนเบตง และโครงการจัดตั้งศูนย์น้ำยางสดของกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อน้ำร้อน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอำเภอเบตง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพื้นที่และให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย โดยรองเลขาธิการฯได้ให้ข้อคิดเห็นในการเตรียมการด้านการวางผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและนักท่องเที่ยวที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

ข่าวและภาพ : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์