ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ TFCP ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 10 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (The Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand: TFCP) ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สศช. นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และ นางสาวจารุนันท์  สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายละแผนงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ TFCP และพิจารณาคัดเลือกเทศบาล 5 แห่ง จากข้อเสนอของเทศบาลเป้าหมาย 13 แห่ง เพื่อพัฒนาเป็นเมืองนำร่องภายใต้โครงการ TFCP รวมถึงแผนการดำเนินงานขั้นต่อไป ซึ่งคณะบริษัทที่ปรึกษาของโครงการ TFCP จะเดินทางไปประชุมหารือร่วมกับเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป 

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมประชุม ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นพดล  ธัญญาดี  ข่าว
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ  ถ่ายภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์