ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดบรรยาย "ระบบการพิทักษ์คุณธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง"
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 531 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง "ระบบการพิทักษ์คุณธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง” โดยมีวิทยากร ได้แก่ นางสาวจิตเรขา  ช่างตีเหล็ก นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. และ ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ อดีตคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ทั้งนี้ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายการเจ้าหน้าที่ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบใน สศช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สศช. ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์