ข่าวสาร/กิจกรรม
สหภาพยุโรปร่วมสนับสนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจข้ามแดน
วันที่ 31 พ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กองทุนพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) และส่วนงานการค้าและการลงทุน คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) จัดการสัมมนาหัวข้อ "Uplifting Borders : Taking the GMS to the ‘Last Mile’” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า "พันธกิจหลักประการหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือการริเริ่มและให้การสนับสนุนกลไกความร่วมมือระหว่าง สศช. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ  ในระดับภูมิภาค ภายใต้บริบทของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค ด้วยจุดประสงค์นี้เอง ประเทศไทยโดย สศช. จึงได้ร่วมมือกับสหภาพยุโรปและกองทุนพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น”

ภูมิภาคอาเซียนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สำหรับปี 2559 คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ของภูมิภาคจะอยู่ที่ร้อยละ 4.7 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) คิดเป็นมูลค่า 136.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และจำนวนประชากรของภูมิภาคมีจำนวน 650 ล้านคน อย่างไรก็ดี การลงทุนยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักๆ เท่านั้น

ดร.เดวิด  ฮิวช์  แจคสัน ผู้อำนวยการส่วนการเงินเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กองทุนพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) กล่าวว่า "การสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาข้ามแดนของอนุภูมิภาค ภายใต้ชื่อ Local Transformative and Uplifting Solutions (LoTUS) กองทุนพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) ได้ศึกษาศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายแดนของกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และไทย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

การสัมมนาครั้งนี้นำเสนอผลการศึกษาพื้นที่ชายแดนและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ชายแดน อย่างไรก็ดี ยังคงมีข้อท้าทายด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ฯพณฯ นายเฆซุส มิเกล ซันส์  เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่า "สหภาพยุโรปมีความร่วมมืออย่างแข็งขันกับภูมิภาคอาเซียน การจัดการข้อท้าทายด้านการพัฒนานั้น จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การให้เงินสนับสนุนของสหภาพยุโรป เช่น การสนับสนุนการลงทุนในเอเชีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการลงทุนที่สำคัญของภาครัฐในประเทศหุ้นส่วนของเรา”

การสัมมนานี้ได้รับจัดสรรเงินทุนจากสหภาพยุโรปผ่านโครงการสนับสนุนการร่วมหารือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป (PDSF) 
ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและการเงิน และสร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในภูมิภาคต่อไป

ข่าว : สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ : เมฐติญา  วงศ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์