ข่าวสาร/กิจกรรม
รองเลขาธิการ สศช. บรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหารระดับสูงของอินโดนีเซีย
วันที่ 31 พ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่อง "ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระดับภูมิภาค”แก่ผู้บริหารระดับสูงจาก National Institute of Public Administration สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (NIPA) โดยมี นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ดร.จารุนันท์ สุทธิประภา รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางสาวสุนิสา บุณโยภาส รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมต้อนรับ

สำหรับสาระสำคัญของการนำเสนอ ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระดับภูมิภาค การพัฒนาเมือง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)    

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์