ข่าวสาร/กิจกรรม
รองเลขาธิการ สศช. บรรยายสรุปภาวะเศรษฐกิจไทยแก่คณะ วปอ. อินเดีย
วันที่ 27 พ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการบรรยายสรุปสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มปี 2559 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แก่คณะผู้แทนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (National Defense College) ประเทศอินเดีย ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์